Polityka prywatności i plików cookies

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies strony www.villabaltica.com zwana dalej Stroną
internetową, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików
cookies oraz innych technologii takich jak: Google Analitycs, Facebook Pixel w związku z korzystaniem
przez Użytkowników ze Strony internetowej, a także z korzystaniem przez nich z systemu rezerwacji
dostępnego na stronie.

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Administrator – KFT Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 1, 81-777 Sopot, KRS: 0000161128, NIP:
6792777947, prowadząca usługi hotelowe w obiekcie hotelowym Hotel Villa Baltica, ul. Emilii
Plater 1, 81-777 Sopot, hotel@villabaltica.com, +48 58 5552800
2. Strona internetowa – serwis dostępny pod adresem www.villabaltica.com
3. System rezerwacji – system rezerwacji hotelowych dostępny pod adresem
:www.villabaltica.com/vb/
4. Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej.
5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

§ 2
Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator.
2. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy
dostępnych na Stronie internetowej, w szczególności formularza rezerwacji.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest dobrowolna, konkretna,
świadoma i jednoznaczna zgoda Użytkownika wyrażona za pomocą odpowiedniego formularza
na Stronie internetowej.
4. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w przypadkach, w których Administrator jest
upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu
realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza
rezerwacji przetwarzane są w celu wykonania umowy najmu krótkoterminowego zawieranej na
odległość za pośrednictwem systemu rezerwacji. Podanie danych osobowych przez Użytkownika
jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zawrzeć umowę z Administratorem. Dane
osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji umowy oraz ustawowych obowiązków
Administratora.
6. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach korespondencji
elektronicznej przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie. Podanie
danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik otrzymał
odpowiedź. Dane osobowe będą przetwarzane przez rok od chwili zakończenia korespondencji.
7. Administrator może przekazać dane osobowe podmiotom, z pomocą których realizuje wskazane
w poprzednich punktach cele (np. firmom dostarczającym usługę hostingu, firmie dostarczającej
system do rezerwacji, firmom kurierskim).
8. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
9. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem
przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na
warunkach określonych szczegółowo w:
a. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
b. ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
c. ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 3
Prawa użytkownika

1. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w § 2 pkt.9, w
tym w szczególności :
d. prawo dostępu do danych
e. prawo do poprawienia danych
f. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
g. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
h. prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
i. prawo do przenoszenia danych
j. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych
osobowych przez Administratora

2. Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody w każdej chwili, jeśli Użytkownik uprzednio
wyraził taką zgodę.
3. W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres:
iod@villabaltica.com

§ 4

Gromadzone informacje

1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane
dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP Użytkownika, datę i czas logowania
do serwera, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Dane te
mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach
serwera.
2. Dane zapisane w logach serwera nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi podmiotami
korzystającymi ze Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu
identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich
zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania
serwerem.
3. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop,
smartfon, tablet) Użytkownika podczas przeglądania Strony internetowej. Pliki cookie zapamiętują
preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie
wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji
użytkownika.
4. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez
siebie przeglądarce stron www. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony internetowej przez
Użytkownika może być utrudnione.
5. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego
urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu
Użytkownika.
6. Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji
przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub skorzystania z odpowiednich
narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 5

Cel wykorzystania danych

Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:

a. realizacji umowy
b. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Strony internetowej,
c. monitorowania stanu sesji,
d. analiz, badań i audytu wyświetleń Strony internetowej,

e. a także w celach statystycznych i marketingowych.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii
internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej Strony
internetowej. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie w sposób
widoczny i zrozumiały.
2. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies prosimy kierować na
adres: iod@villabaltica.com

Sopot, 27 sierpnia 2018 r.